Politică de confidențialitate

NOTIFICARE DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Preambul:


În mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul European nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor personale si libera circulatie a acestor date, care instituie dreptu comun în această materie. Scopul pentru care a fost adoptat regulamentul european este unificarea legislației și practicii statelor europene, cresterea gradului de protecție a datelor personale, crearea unui climat de încredere în contextul dezvoltării mediului IT și al stocării datelor în cloud, domenii care au luat amploare în ultimul timp și care se vor dezvolta în continuare.

În acest context, subscrisa, numita mai jos „operator”, ne aliniem cerințelor europene impuse, luând o serie de măsuri în ceea ce privește prelucrarea datelor personale.

Toate regulile referitoare la prelucrarea datelor personale de către operator se găsesc în regulamentul adoptat și publicat pe site-ul operatorului.

Terminologie:


„date personale” sau „date cu caracter personal” = orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;


„prelucrare”; înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor personale sau asupra seturilor de date personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Despre operator:


Operatorul îşi desfăşoară activitatea în scopul promovării activităților cu caracter montan în rândul întregii populații, dar în special în rândul tineretului, al educării şi informării populației cu privire la importanța respectării patrimoniului montan şi a mediului înconjurător, precum şi al dezvoltării şi reabilitării infrastructurii montane din România.
Operatorul aduce la îndeplinire și celelalte obiective definite în actul constitutiv și în statut, care sunt înregistrate la judecătoria de circumscripție.
În realizarea activității sale, operatorul recrutează voluntari, prestează serviciile menționate, emite și înregistrează acte juridice, efectuează proceduri administrative și interne aferente îndeplinirii scopului, angajează personal, încheie contracte, efectuează plăți, ș.a.
În toate aceste activități operatorul colectează, înregistrează, stochează, ș.a., într-un cuvânt prelucrează, date publice și date personale despre persoanele fizice și juridice cu care intră în contact: persoane în dificultate, reprezentanții lor legali, parteneri contractuali angajați, furnizori, ș.a.
Dintre aceste date, datele care au caracter personal urmează regimul stabilit de lege.

Cine sunt persoanele vizate, care sunt sursele de informare și ce
categorii de date prelucrăm.
Operatorul prelucrează următoarele categorii de date personale pentru
următoarele categorii de persoane fizice:

 

  • PERSOANA VIZATA ȘI SURSE DE INFORMAȚII

Persoanele aflate în raporturi juridice cu operatorul sau care doresc sa intre în
raporturi juridice cu operatorul: clienți, beneficiari reprezentanții lor legali,
parteneri contractuali, furnizori, finanțatori, angajați, voluntari, colaboratorii, potențiali clienți, angajați care urmează un proces de recrutare, ș.a.

Avem în vedere pe cei care sunt persoane fizice, precum și pe reprezentanții legali sau convenționali ai acestora

Surse de informații: datele personale pot fi puse la dispoziție de persoana vizată, reprezentantul ei, pot fi furnizate online pe e- mail, telefonic, sau prin completarea formularelor web, pot fi obținute din bazele de date publice, disponibile pentru consultare online sau la cerere, pot fi obținute de la autorități sau diverse insitituții publice.

 

  • CATEGORII DE DATE PERSONALE

-datele de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mail, telefon, identificator online, CNP, seria și numărul actelor de identitate și alte informatii rezultate din acestea (data și locul nașterii, cetațenia, ș.a.);
-semnătura;
-informații privind seriozitatea, bonitatea persoanei vizate;
-date socio-demografice, ocupația, studii, locuri de muncă, funcții, date comportamentale, sancțiuni, premii, preferințe, date privind starea de sănătate specifică postului sau activității montane respective, date comportamentale, fotografii;
-suplimentar pt angajați: venituri salariale, rețineri salariale, cont bancar;
-date de localizare: IP-ul echipamentului de calcul de pe care se accesează site-ul
operatorului, date GPS;
-informații rezultate în urma înregistrării video, audio sau foto la sediu, punctele de
lucru, în mediile de comunicare online (e- mail, chat, ș.a.), cu ocazia activităților organizate sau la care participă operatorul;
-orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de
operator, cum ar fi: istoric contractual, clasificarea persoanelor vizate după
diverse criterii, informații specifice despre produsele și serviciile oferite de operator și despre felul în care persoana vizată le-a utilizat;

În ce scop prelucrăm datele:


Prelucrăm datele în următoarele scopuri, astfel cum procedează și ceilalți furnizori de servicii similare: înștiințarea despre activitățile și serviciile oferite, evaluarea și verificarea clientului, angajaților, colaboratorilor, voluntarilor, minimizarea riscului pe care îl implică furnizarea serviciului/activității către acesta, prevenirea și combaterea faptelor sancționate de lege, recrutarea, negocierea și începerea relației contractuale, întreținerea relației contractuale, furnizarea de produse și servicii, identificarea online a clienților, persoanelor vizate și accesul la activități și servicii, monitorizarea activității acestora, oferirea de asistență cu privire la activitățile și serviciile oferite, îmbunătățirea și dezvoltarea activităților și serviciilor oferite, personalizarea acestora, fidelizarea clientelei, analizarea portofoliului de clienți, angajați, colaboratori, voluntari, crearea unei baze de date
interne, utilizată centralizat, de către departamentele și aplicațiile interne ale operatorului, marketing, publicitate, sondaje și studii de piață în domeniu, raportări financiare, către finanțatori și sponsori, raportări către autorități, colectare debite, realizare audit, efectuare expertize, solutionare litigii/ proceduri, activități de registratură, corespondență, curierat, încetarea și arhivarea relației contractuale, arhivarea documentelor fizice și electronice, realizarea de back-up a
datelor, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice pentru a furniza dovada consimțământului persoanei vizate cu privire la anumite activități și servicii și pentru a îmbunătății calitatea serviciilor oferite, securizarea video a locației operatorului și dovada lipsei/prezenței anumitor persoane sau obiecte la locație.


Cine are acces la date:


În general, regimul accesului la datele personale este asemănător cu cel practicat de orice altă persoană juridică care activează în domeniul de servicii în care activează și operatorul.
În vederea îndeplinirii scopului respectiv, este posibil să aibă acces la datele personale următoarele persoane, în condițiile în care accesul la datele personale este limitat doar la cele necesare realizării scopului: angajații interni ai operatorului, colaboratorii externi sau voluntarii, contabilii, auditorii, experții, persoanele care asigură dezvoltarea, mentenanța și securitatea IT, societăți de curierat, furnizori de servicii în vederea efectuării plăților on-line, furnizori de utilități, furnizori de rețele de socializare, de studii de piață, marketing, monitorizare a traficului și comportamentului utilizatorilor. Ex: fotografii ale
persoanelor vizate pot fi publicate pe site-ul operatorului, în mediile de socializare, în scopul promovării activităților și serviciilor oferite de operator, persoanele care oferă sau urmează să ofere asistență specializată din următoarele domenii: medicina muncii, serviciile de salvamont, salvaspeo, jandarmeria montană, alți medici și paramedici, autorități publice, birouri notariale, cabinete de avocatură, instituții financiar-bancare și de asigurare, societăți de arhivare, persoane juridice către care operatorul a cesionat contractele, drepturile sau obligațiile legate de acestea sau a subcontractat serviciile oferite, finanțatori, alte persoane, pentru realizarea scopului respectiv.

În ce temei prelucrăm datele:


Prelucrările de date personale pot fi efectuate dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare a datelor personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Pentru minorii sub 16 ani (ori la o vârstă mai mică, în condițiile legii) sau persoanele lipsite de discernământ, consimțământul este încuviințat/ suplinit de către reprezentantul legal. Consimţământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:
a) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract. Exemple: ofertarea, negocierea, încheierea și executarea contractelor cu operatorul: furnizarea de servicii, asigurarea suportului, furnizarea de informații despre serviciile și produsele deținute, ș.a.
b) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului. Exemple: identificarea si cunoașterea clientelei, identificarea și prevenirea faptelor sancționate de lege, ținerea arhivei și a evidențelor contabile, raportarea parametrilor activității operatorului, ș.a.
c) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
d) prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit terţul căruia îi sunt dezvăluite datele personale;
e) prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele personale, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, în special atunci când persoana vizată este un copil.
Exemple: cunoașterea pieței, analiza statistică a portofoliului de clienti, analizarea unor idei de eficientizare a organizării și funcționării operatorului, dezvoltarea operatorului, îmbunătățirea produselor și serviciilor oferite, agregarea operațiunilor, crearea și menținerea unei baze de date interne, analiza solvabilității
partenerului contractual, minimizarea riscurilor de piață și de fraudă la care se expune operatorul în legatură cu organizarea și furnizarea serviciilor și produselor oferite, securizarea informatică (baza de date, programe, rețea, web, ș.a.), securizarea locației (sediul, puncte de lucru);
f) prelucrarea priveşte date personale obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
g) prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri arhivistice, statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, conform legislației de protecție a datelor personale sau a celei specifice

Întotdeauna, temeiul legal precede temeiul contractual și chiar consimțământul persoanei vizate.
Lipsa/retragerea consimțământului persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor personale atrage imposibilitatea începerii/continuării relației contractuale, daca nu sunt aplicabile cazurile legale de prelucrare a datelor personale. Retragerea consimțământului produce efecte doar pentru viitor, fără a afecta
valabilitatea prelucrării până la retragere.
Prevederile alineatelor precedente nu aduc atingere dispoziţiilor legale care reglementează obligaţia operatorului de a respecta şi de a ocroti viaţa intimă, familială şi privată.

Pe ce durată prelucrăm datele. Destinația ulterioară a datelor:


Datele personale sunt prelucrate pe durata raportului juridic cu operatorul și, după finalizarea acestuia, pe durata impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu: arhivarea conform Legii Arhivelor Naționale, alte situații prevăzute de lege.
La operațiunile de prelucrare la care a fost necesar consimțământul, persoana vizată are dreptul să îşi retragă consimţământul. Retragerea consimţământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.
Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
Înainte de acordarea consimţământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Dacă persoana vizată nu şi-a dat în mod expres şi neechivoc consimţământul pentru o altă destinaţie sau pentru o prelucrare ulterioară, datele personale vor fi, după caz: distruse, transferate unui alt operator, cu condiţia ca operatorul iniţial să garanteze faptul că prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea iniţială, depuse spre arhivare în condițiile legii, stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, conform legii (anonimizare, pseudonimizare, ș.a,).
În cazul operațiunilor de prelucrare efectuate în condițiile în care nu a fost necesar consimțământul persoanei, operatorul poate stoca datele personale pe perioada necesară realizării scopurilor concrete urmărite, cu condiția asigurării unor măsuri corespunzătoare de protejare a acestora, după care va proceda la distrugerea lor dacă nu sunt aplicabile prevederile legale privind păstrarea arhivelor.

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor personale:


Persoana vizată poate să își exercite drepturile și să formuleze cereri privind prelucrarea datelor personale în condițiile legii și regulamentului intern, însoțite de documente doveditoare, cereri care vor fi soluționate conform legii și regulamentului intern.

Dreptul la informare
Persoana vizată are dreptul să se informeze despre prelucrarea datelor sale. Persoana vizată poate verifica online regulamentul de protecție a datelor personale și celelalte documente și poate solicita în scris de la operator informatii privind prelucrarea datelor personale, cum ar fi: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii datelor personale, drepturile persoanei vizate, posibilitatea de a consulta registrul specific, ș.a. Persoana vizată are nu numai dreptul, ci și obligația să se informeze de noutățile și modificările apărute în această materie, inclusiv pe site-ul operatorului.

Drepul de acces
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
Operatorul, în situaţia în care prelucrează date personale care privesc solicitantul, va comunica acestuia, împreună cu confirmarea, informații despre prelucrarea datelor.


Dreptul de intervenție
Persoana vizată poate solicita rectificarea, completarea, actualizarea datelor personale eronate, incomplete sau neactualizate, poate solicita ștergerea datelor personale în condițiile prevăzute sau restricționarea prelucrării lor, poate solicita anonimizarea sau pseudonimizarea lor, precum și notificarea către destinarii care prelucrează datele personale.
În cazul în care operatorul are dreptul să prelucreze datele în condițiile legale (arhivare, scopuri, statistice, de cercetare, ș.a.), cererea nu este regulamentar introdusă sau nu este întemeiată, va respinge cererea și va comunica persoanei vizate acest lucru;


Dreptul la portabilitate
Persoana vizată poate primi o copie a datelor personale proprii prelucrate sau se poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;


Dreptul de opoziție
Persoana vizată se poate opune anumitor prelucrari de date. Persoana vizată nu se poate opune prelucrării de date pentru care există obligația legală de a le prelucra (ex: arhivare, ș.a.).


Procesul decizional individual automatizat. Crearea de profiluri:

Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor și produselor oferite și relația cu persoana vizată, pentru a respecta cerințele legale, operatorul se poate alinia tendințelor de piață și poate folosi procese decizionale individuale automatizate și poate crea profiluri ale persoanelor vizate (la accesarea contului de utilizator pe site-ul operatorului, cu ocazia ofertării, negocierii contractului, cu ocazia executării sau încetării contractului, ș.a.). Toate aceste procese automatizate conțin algoritmi
(prelucrarea automată) care se execută în cazul îndeplinirii condiției stabilite (date de intrare) și returnează un anumit răspuns (date de ieșire): suspendarea temporară a contului în caz de acces neautorizat, informarea, alertarea persoanei vizate, ș.a. Acești algoritmi se execută fără intervenție umană, astfel că fidelitatea procesului este maximă și înlătură orice eroare umană care poate interveni în prelucrarea datelor. Implementarea lor are ca finalitate satisfacția persoanei
vizate, oferirea de produse și servicii personalizate cât mai apropiate de interesele ei. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. În caz de opoziție, operatorul, dacă nu poate aplica măsurile de rigoare, sau provoacă costuri suplimentare, poate decide neînceperea sau încetarea relației contractuale.


Dreptul de a depune plângere
Persoana vizată poate depune plângere pentru modul în care sunt prelucrate datele personale la autoritatea de supraveghere și la instanță, în condițiile prevăzute de lege.

Ce măsuri luăm pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal:


Aplicăm un set de măsuri pentru a proteja datele personale, precum: emiterea regulamentului intern privind prelucrarea datelor personale, modificarea actelor interne în funcție de acest regulament, înregistrarea la autoritatea de supraveghere în cazul în care este obligatoriu, reducerea la minim a datelor personale, desemnarea unor persoane cu măsuri în domeniul protecției datelor pesonale, informarea persoanelor vizate, prin notificarea de informare, acte
adiționale, publicare pe site-ul web, ș.a., informarea destinatarilor datelor personale, prin notificarea de informare, acte adiționale, instruirea personalului, ș.a., ținerea evidențelor activității de prelucrare, cooperarea cu autoritatea de supraveghere, măsuri de securitate: limitarea accesului la date cu parole, sisteme antivirus actualizate, asigurarea securității sediului social, backup-uri periodice, măsuri la încălcarea securității: notificarea autorității de supraveghere în cel mai scurt timp, formularea de acțiuni, conform încălcării, în cazurile prevăzute de lege sau de autoritatea de supraveghere: evaluarea de impact, în cazurile prevăzute de lege: consultarea prealabilă cu autoritatea de supraveghere, după caz: aderarea la coduri de conduită, obținerea certificărilor de specialitate.

Transferul către alte state:


Operatorul desfășoară activitatea în România și de principiu nu transferă date personale către alte state. Orice eventual transfer de date se face numai în condițiile legii.


Alte informații:


Toate drepturile se exercită conform legii și regulamentului de protecție a datelor personale, publicat pe site-ul web al operatorului. Pentru alte detalii, persoana vizată poate contacta conducerea operatorului sau persoana desemnată cu măsurile privind prelucrarea datelor personale, la adresa de contact a operatorului.